ASHABIJKA KOJA SE SVAĐALA SA MUŽEM

Zaviriti u život ashaba, radijallahu anhum, nije zanimljivo samo da vidimo kako su se oni odnosili prema vjeri, već je zanimljivo upoznati i kakvi su oni bili u porodičnim odnosima.

U ovom tekstu želim navesti jedan takav primjer s kojim ćemo zaviri u kuću jedne ashabijske porodice, te vidjeti kako su se jedna ashabijska i njen muž, također, ashab, posvađali. Zbog čega? Kako su se svađali? I kako su se na kraju svađu riješili?

Ebu Seid El-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je na dan kurbanskog ili ramazanskog bajrama Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izašao na musalu, gdje je klanjao, potom se okrenuo te je održao govor u kojem je rekao: “O ljudi, udjeljujte sadaku!” Potom je prošao kraj žena te ih posavjetova: “O žene, udjeljujte milostinju. Vidio sam ste vi žene najbrojnije u džehennemu.” - “Zbog čega, Allahov Poslaniče?” - upitaše, a on im reče: “Mnogo proklinjete i nezahvalne ste svojim muževima. Skupe žena, nisam vidio da neko manjkave pameti i vjere može uzeti pamet promišljenom čovjeku više od vas.” Potom je otišao. Kada je došao kući, došla je Zejneb žane Abdullaha b. Mesuda tražeći dopuštenje da uđe. “Allahov Poslaniče,” - rekoše, “Zejneb pita za dopust da uđe.” - “Koja Zejneb?” - upita on, a oni rekoše: “Žena Ibn Mesudova.” “Da, pustite je,” - reče Poslanik, a oni je pustiše. Kada je ušla, reče: “Allahov Vjerovjesniče, ti si nam naredio da udijelimo milostinju. Ja sam imala nešto nakita pa sam ga htjela udijliti, a Abdullah b. Mesud tvrdi da su on i dijete preči da na njih udijelim.” Tada Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Istinu je rekao Abdullah. Tvoj čovjek i dijete su najpreči kome možeš udijeliti.”  (Sahih Buhari, br. 1462)

 

I - Povod rasprave i svađe


Povod svađe je poslanikova naredba da se udijeli sadaka i želja Zejneb da je ispuni.  II - Tok svađe


Tok svađe se spominje u hadisu kod imama Ahmedu (Musned, br. 8862) u kojem stoji da je Abdullah b. Mesud rekao: “Gdje ideš s tim nakitom?” - “Idem se približiti Allahu i poslušati Njegovog Poslanika. Nadam se da će me zbog toga Allah sačuvati džehenema.” - odgovori mu ona. (potom mu je spomenula šta je Poslanik naredio ženama.) “Stani, teško tebi.” - reče joj Abdullah,  “Udijeli ga na mene i na djecu. Nama trebaš dati.”  “Ne, Allaha mi,” - reče ona, “sve dok ne upitam Allahovog Poslanika.” U drugom hadisu (Musned Ahmed, br. 16086): “Allaha mi, ne bih volio da nemaš nagradu zbog toga što ćeš na nas trošiti.” 


U hadisu kod imama Buharije (br. 1466) i Muslima (br. 1000) stoji da mu je rekla: “Idi i pitaj Poslanika!”, a on njoj kaže: “Ne, idi ti!”

Razlog svađe je bio što je Abdullah bio siromašan, a ona je zarađivala i sve bi potrošila na njega i na njegovo dijete. (Sahih Muslim, br. 1000, Musned Ahmed, br. 16086)III - Rješenje


Rješenje je bilo u razgovoru, a nakon što nisu zajednički došli do rješenje, potražili su odgovor kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ili malo preciznije, rješenje je bilo u ispravnom redanju prioriteta. IV - Poruke i propisi


Ovaj hadis sadrži mnoštvo poruka koje možemo podijeliti u pouke vezane za bračni život, potom imansko-odgojne poruke, te šerijatsko-pravne propise.a) Pouke za bračni život

  


b) imansko-odgojne porukec) šerijatsko-pravni propisi


Ovo su samo neke pouke i poruke ovog hadisa, a ovakav i slični hadisi nam pomažu da bolje shvatimo naš odnos prema Allahu, Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, vjerskim propisima, ali i ponašanju jednih prema drugima, naročito u braku i sa našim najbližima. A mi nastojimo, nadam se, da budemo od onih čije ponašanje ostavlja lijep trag kod ljudi i s čijim ponašanjem je zadovoljan uzvišeni Allah.  

Vrati se nazad